Múcsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha Játékvár Óvodája

Cím: 3744 Múcsony, Élmunkás út 6-8.

Mottónk: „ A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, megbecsülés és szeretet övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Mindez derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkörben.”

Óvodapedagógiánk

Óvodai intézményi nevelésünk óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő funkciója keretében, óvodásaink testi, érzelmi, szociális, értelmi nevelését, személyiségük kibontakoztatását, fejlesztést biztosítjuk. Óvodánk funkciója egyaránt szolgálja a ránk bízott gyermekek jelenét és jövőjét. Jelenét, ami jelenti szükségleteinek, érdeklődésének, tevékenységvágyainak kielégítését, személyiségük kibontakoztatását, sokoldalú fejlesztését. Jövőjét, ami jelenti a következő életkori szakaszra történő felkészültségét, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasságot.

Jelenleg 3 óvodai csoportban látjuk el az óvodai nevelést, fejlesztést.
Az óvodai tanítás-tanulás, nevelés-fejlesztés a játékba integrált, tevékenységekben
megvalósuló tanulás folyamata. Óvodánkban a tanulás folyamatos, alapvető színtere,
eszköze és eljárásrendszere a játék, a játékos tevékenységek, cselekvések,
feladathelyzetek. Helyi pedagógiai programunk specifikuma a gyermekek komplex
személyiségfejlesztése, testi, érzelmi, szociális, értelmi képességeik fejlesztése,
személyiségük kibontakoztatása.
A differenciált neveléssel, egyéni bánásmóddal biztosítjuk az esélyteremtést, az esélyegyenlőséget minden óvodásunk számára. Az eltérő fejlettségi szintek, egyéni sajátosságok figyelembe vételével valósul meg a hátránykompenzálás, részképességproblémák prevenciója, korrekciója, valamint a kiemelkedő képességű  gyermekek tehetségfejlesztése a közösségi nevelésben, az egyéni bánásmódban az egyéni fejlesztés, egyéni fejlesztőprogram alapján.

A tehetségfejlesztés többletszolgáltatás keretében, külön foglalkozás során, délutáni időkeretben egy-egy óvodapedagógus irányításával valósul meg. A tehetséges, kiemelkedő képességű, valamint az ilyen tevékenységet kedvelő gyermekek zenei képességfejlesztése a Zenebona csoportban, a rajzkészség, ábrázolóképesség, kreativitás fejlesztése az Ügyeskedő csoport foglalkozásain történnek.
A gyermekek nevelése, fejlesztése, tanítása történik integráltan, mikrocsoportban és
egyénileg. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az intézményi
integrált nevelésben történő differenciált nevelésünk, fejlesztésünk célja: minden
óvodásunk személyiségfejlődésének segítése. A káros környezeti, szociális, érzelmi
hatások a szociális helyzetükből, nevelési hiányokból és fejlettségükből eredő
hátrányok ellensúlyozása pedagógiai eszközökkel, egyéni fejlesztéssel történik. Nagy
hangsúlyt fektetünk gyermekvédelmi tevékenységünkre, a jelző-, ellátórendszerben
történő aktív közreműködésre a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű
és veszélyeztetett gyermekek érdekében. A gyermekek fejlődése, fejlesztésük nyomon
követhető a gyermekenként vezetett személyiségfejlődési naplóban és az egyéni
fejlesztőprogramban.

A családok bevonása az óvodai életbe nyitott közös programok, szülői értekezletek, fogadóórák által történik, melynek célja a szülők segítése a gyermeknevelésben, gyermekszemléletük, gyermeknevelési eljárásaik, beállítódásuk pozitív formálása, a családi és intézményi együttnevelés, a gyermekek fejlődése érdekében.
A szülők számára bemutató óvodai nyílt napot tartunk, melyen betekintésre adunk
számukra alkalmat, konkrét nevelési helyzetek megoldására, a gyermekek óvodai
tanításának hogyanjára, a velük való foglalkozásra, a gyermeknevelés sokszínűségére,
a játékeszközök, fejlesztőjátékok, tevékenységek nevelőértékeire. A szülőkkel őszinte,
segítő, bizalomteljes, együttműködő kapcsolat kiépítésére, nevelőpartneri viszony
kialakítására törekszünk. Negyedévente részletes tájékoztatást kapnak gyermekük
fejlődéséről, közösségi életéről, neveltségi, fejlettségi szintjéről, fejlesztési – nevelési
tanácsokkal a fejlesztendő területről, az egyéb szükségszerű napi vagy eseti
megbeszélések mellett.
Az óvodáskorú gyermekek alapvető, legfőbb tevékenysége a játék.
Óvodapedagógiánkban a játéké a vezető szerep, hiszen önálló aktivitást igénylő
pszichikus folyamat. Az óvodás gyermek, miközben játszik tanul és tanulás közben
játszik. Olyan óvodai életet szervezünk, amelyben a gyermekek feltétel nélküli
elfogadása, tisztelete, szeretete, valamint a gyermeki szabadság és az ésszerű korlátok,
szabályok rendszere alapján a szokásrendszeren keresztül érzelmi biztonságot nyújt a
gyermekeknek.

A gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva, egyéni szükségleteitfigyelembe véve, az óvodáskor élettani, pszichikus sajátosságaira alapozva végezzük munkánkat úgy, hogy minden gyermek játszva tanuljon, önmagához képest fejlődjön.
Óvodánkban, nevelésünkben, a gyermekek szolgálatában minden kisgyermek megtalálja boldog gyermekkorát, szeretnek óvodásnak lenni és e jó érzés megtartásával együtt fejlődnek. Azaz: színes, tartalmas óvodai élettel szolgáljuk az óvodás gyermekeket
Az óvoda 2011. május 1-től szeptember 30-ig történő felújítása minőségi nevelési környezetet eredményezett.
Az Észak-Magyarországi Operatív Program, azaz ÉMOP-2009-4.3.1/A. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése című sikeres önkormányzati pályázat eredményeként a Mucsony Élmunkás út 6-8. szám alatti óvoda teljes körű felújítása megtörtént.

A pályázati támogatás elnyert összege 100 millió, a fenntartói támogatás összege 10 millió forint. A 110 milliós beruházás eredményeként az épület teljes körű felújítása, infrastrukturális fejlesztése:
falszerkezeti hőszigetelés, színezés, akadálymentesítés, fűtésrendszer, víz-szennyvíz-, elektromos hálózat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hideg, meleg burkolatok cseréje, belső épületi festés, valamint új épületrésszel történő bővítés valósult meg. Az új épületrészben került kialakításra a gépészet, a tálaló konyha, ennek járulékos helyiségei és egy többfunkciós nagyterem, amely lehetővé teszi, elegendő teret biztosít a szülők, partnerek bevonásával történő óvodai programok, rendezvények
lebonyolítására. A projektmegvalósítás korszerű, minden igényt kielégítő, méltányos, minőségi nevelési környezetet biztosít, melynek közvetlen haszonélvezői az óvodai nevelésben ellátott gyermekek. A ránk bízott óvodás gyermekek optimális személyiségfejlődésének, a nevelés sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés-fejlesztés., melyhez szükséges eszközellátottságunk nagyon gazdag, magas színvonalú.

A csoportszobák, gyermeköltözők új berendezési tárgyai, bútorzatai a Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Alapítvány támogatása által kerültek beszerzésre.

Közalkalmazottak:
Óvodapedagógusok:

Forgácsné Kovács Mária,  Drótosné Rákay Ibolya,  Kató Tünde Leona, Palkóné Nagy Mónika,  Sélei Istvánné

pedagógiai asszisztens:
Majoros Boglárka, Morar Beatrix Noémi

dajkák:
Fülök Sándorné, Szabóné Szeredy Viktória Márta, Pitényi János

Múcsonyi Óvodáért Gyermeksziget Kulturális Alapítvány

Alapítója:  Szepesi Margit
Alapítás éve:  2003
Elnöke: Palkóné Nagy Mónika
Kuratórium tagjai: Drótosné Rákay Ibolya, Pamlényi Attiláné, Viszlai Viktor
Számlaszáma: OTP Bank Kazincbarcika 11734152-24020019
Adószáma: 18443789-1-05

A cégbíróság által bejegyzett, jogszerűen működő, 18 éves múlttal rendelkező alapítvány létrejöttének és működésének eddig elért eredményei:
Nagymértékben hozzájárult az óvodás gyermekek nevelését, fejlesztését szolgáló eszközellátottság folyamatos bővítéséhez: eszközök, fejlesztőjátékok gyarapításával, gyermekmunka kiállító paravánok, csoportszobai játéktároló, tálaló szekrénysorok, gyermeköltözők, gyermekmosdók új bútorzatainak biztosításával.
Az óvodás gyermekek új élményekkel történő gazdagítása, a szülők anyagi terheinek csökkentése érdekében az alapítvány finanszírozta a kirándulások, egyéb programok, mint például bábelőadások, mesejátékok, interaktív zenés, mesés előadások, Mikulás nap, farsang költségeit.

Melléklet óvoda 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2020-2021
Melléklet óvoda 2. JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről
Melléklet óvoda 3. Pedagógiai Program
Melléklet óvoda 4. Házirend
Melléklet óvoda 5. SZMSZ

 

 

Galéria: