Mucsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha Játékvár Óvodája

Cím: 3744 Mucsony, Élmunkás út 6-8.

Mottónk: „ A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, megbecsülés és szeretet övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Mindez derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvodai légkörben.”

Óvodapedagógiánk

Óvodai intézményi nevelésünk óvó-védő, szociális, nevelő-fejlesztő funkciója keretében, óvodásaink testi, érzelmi, szociális, értelmi nevelését, személyiségük kibontakoztatását, fejlesztést biztosítjuk. Óvodánk funkciója egyaránt szolgálja a ránk bízott gyermekek jelenét és jövőjét. Jelenét, ami jelenti szükségleteinek, érdeklődésének, tevékenységvágyainak kielégítését, személyiségük kibontakoztatását,
sokoldalú fejlesztését. Jövőjét, ami jelenti a következő életkori szakaszra történő felkészültségét, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges alkalmasságot.

Jelenleg 3 óvodai csoportban látjuk el az óvodai nevelést, fejlesztést.
Az óvodai tanítás-tanulás, nevelés-fejlesztés a játékba integrált, tevékenységekben megvalósuló tanulás folyamata. Óvodánkban a tanulás folyamatos, alapvető színtere, eszköze és eljárásrendszere a játék, a játékos tevékenységek, cselekvések, feladathelyzetek. Helyi pedagógiai programunk specifikuma a gyermekek komplex személyiségfejlesztése, testi, érzelmi, szociális, értelmi képességeik fejlesztése.
A differenciált neveléssel, egyéni bánásmóddal biztosítjuk az esélyteremtést, az esélyegyenlőséget minden óvodásunk számára. Az eltérő fejlettségi szintek, egyéni sajátosságok figyelembe vételével valósul meg a hátránykompenzálás, részképességproblémák prevenciója, korrekciója, valamint a kiemelkedő képességű  gyermekek tehetségfejlesztése a közösségi nevelésben, az egyéni bánásmódban az egyéni fejlesztés, egyéni fejlesztőprogram alapján.

A tehetségfejlesztés többletszolgáltatás keretében, külön foglalkozás során, délutáni időkeretben egy-egy óvodapedagógus irányításával valósul meg. A tehetséges, kiemelkedő képességű, valamint az ilyen tevékenységet kedvelő gyermekek zenei képességfejlesztése a Zenebona csoportban, a rajzkészség, ábrázolóképesség, kreativitás fejlesztése az Ügyeskedő csoport foglalkozásain történnek.
A gyermekek nevelése, fejlesztése, tanítása történik integráltan, mikrocsoportban és egyénileg. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében az intézményi integrált nevelésben történő differenciált nevelésünk, fejlesztésünk célja: minden óvodásunk személyiségfejlődésének segítése. A káros környezeti, szociális, érzelmi hatások a szociális helyzetükből, nevelési hiányokból és fejlettségükből eredő hátrányok ellensúlyozása pedagógiai eszközökkel, egyéni fejlesztéssel. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekvédelmi tevékenységünkre, a jelző-, ellátórendszerben történő aktív közreműködésre a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek érdekében. A gyermekek fejlődése, fejlesztésük nyomon követhető a gyermekenként vezetett személyiségfejlődési naplóban és az egyéni fejlesztőprogramban.

A családok bevonása az óvodai életbe nyitott közös programok, szülői értekezletek, fogadóórák által történik, melynek célja a szülők segítése a gyermeknevelésben, gyermekszemléletük, gyermeknevelési eljárásaik, beállítódásuk pozitív formálása, a családi és intézményi együttnevelés, a gyermekek fejlődése érdekében.
A szülők számára bemutató óvodai nyílt napot tartunk, melyen betekintésre adunk számukra alkalmat, konkrét nevelési helyzetek megoldására, a gyermekek óvodai tanításának hogyanjára, a velük való foglalkozásra, a gyermeknevelés sokszínűségére, a játékeszközök, fejlesztőjátékok, tevékenységek nevelőértékeire. A szülőkkel őszinte, segítő, bizalomteljes, együttműködő kapcsolat kiépítésére, nevelőpartneri viszony kialakítására törekszünk. Negyedévente részletes tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről, közösségi életéről, neveltségi, fejlettségi szintjéről, fejlesztési – nevelési
tanácsokkal a fejlesztendő területről, az egyéb szükségszerű napi vagy eseti megbeszélések mellett.
Az óvodáskorú gyermekek alapvető, legfőbb tevékenysége a játék.
Óvodapedagógiánkban a játéké a vezető szerep, hiszen önálló aktivitást igénylő pszichikus folyamat. Az óvodás gyermek, miközben játszik tanul és tanulás közben játszik. Olyan óvodai életet szervezünk, amelyben a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, szeretete, valamint a gyermeki szabadság és az ésszerű korlátok, szabályok rendszere alapján a szokásrendszeren keresztül érzelmi biztonságot nyújt a gyermekeknek.

A gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartva, egyéni szükségleteitfigyelembe véve, az óvodáskor élettani, pszichikus sajátosságaira alapozva végezzük munkánkat úgy, hogy minden gyermek játszva tanuljon, önmagához képest fejlődjön.
Óvodánkban, nevelésünkben, a gyermekek szolgálatában minden kisgyermek megtalálja boldog gyermekkorát, szeretnek óvodásnak lenni és e jó érzés megtartásával együtt fejlődnek. Azaz: színes, tartalmas óvodai élettel szolgáljuk az óvodás gyermekeket
Az óvoda 2011. május 1-től szeptember 30-ig történő felújítása minőségi nevelési környezetet eredményezett.
Az Észak-Magyarországi Operatív Program, azaz ÉMOP-2009-4.3.1/A. Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése című sikeres önkormányzati pályázat eredményeként a Mucsony Élmunkás út 6-8. szám alatti óvoda teljes körű felújítása megtörtént.

A pályázati támogatás elnyert összege 100 millió, a fenntartói támogatás összege 10 millió forint. A 110 milliós beruházás eredményeként az épület teljes körű felújítása, infrastrukturális fejlesztése:
falszerkezeti hőszigetelés, színezés, akadálymentesítés, fűtésrendszer, víz-szennyvíz-, elektromos hálózat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, hideg, meleg burkolatok cseréje, belső épületi festés, valamint új épületrésszel történő bővítés valósult meg. Az új épületrészben került kialakításra a gépészet, a tálaló konyha, ennek járulékos helyiségei és egy többfunkciós nagyterem, amely lehetővé teszi, elegendő teret biztosít a szülők, partnerek bevonásával történő óvodai programok, rendezvények
lebonyolítására. A projektmegvalósítás korszerű, minden igényt kielégítő, méltányos, minőségi nevelési környezetet biztosít, melynek közvetlen haszonélvezői az óvodai nevelésben ellátott gyermekek. A ránk bízott óvodás gyermekek optimális személyiségfejlődésének, a nevelés sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodai nevelés-fejlesztés., melyhez szükséges eszközellátottságunk nagyon gazdag, magas színvonalú.

A csoportszobák, gyermeköltözők új berendezési tárgyai, bútorzatai a Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Alapítvány támogatása által kerültek beszerzésre.

Közalkalmazottak:
Óvodapedagógusok:

Almási Judit,  Drótosné Rákay Ibolya,  Palkóné Nagy Mónika,  Sélei Istvánné,
Varga Éva

pedagógiai asszisztens:
Majoros Boglárka

dajkák:
Fülök Sándorné, Köteles Jánosné, Pitényi Jánosné

Mucsonyi Óvodáért Gyermeksziget Kulturális Alapítvány

Alapítója:  Szepesi Margit
Alapítás éve:  2003
Elnöke: Palkóné Nagy Mónika
Kuratórium tagjai: Drótosné Rákay Ibolya, Pamlényi Attiláné, Viszlai Viktor
Számlaszáma: OTP Bank Kazincbarcika 11734152-24020019
Adószáma: 18443789-1-05

A cégbíróság által bejegyzett, jogszerűen működő, 15 éves múlttal rendelkező alapítvány létrejöttének és működésének eddig elért eredményei:
Nagymértékben hozzájárult az óvodás gyermekek nevelését, fejlesztését szolgáló eszközellátottság folyamatos bővítéséhez: eszközök, fejlesztőjátékok gyarapításával, gyermekmunka kiállító paravánok, csoportszobai játéktároló, tálaló szekrénysorok, gyermeköltözők, gyermekmosdók új bútorzatainak biztosításával.
Az óvodás gyermekek új élményekkel történő gazdagítása, a szülők anyagi terheinek csökkentése érdekében az alapítvány finanszírozta a kirándulások, egyéb programok, mint például bábelőadások, mesejátékok, interaktív zenés, mesés előadások, Mikulás nap, farsang költségeit.

Házirend 2017
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2019-2020
Pedagógiai Program
SZMSZ

 

Galéria: