Múcsonyi Általános Művelődési Központ, Bölcsőde és Konyha Mini Bölcsőde

Címe:  Múcsony, Élmunkás út 6-8.

Múcsony Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatellátása bővült, mivel a 0-3 éves korosztály meghaladja a 40 főt, valamint 5 főnél több igény jelentkezett, így az Önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. A településen nincs bölcsőde, ugyanakkor vannak 3 év alatti kisgyermekek, akiknek az ellátása, mint igény/szükséglet megjelent. A gyermekek napközbeni ellátását a jogszabályi előírásoknak megfelelően Múcsony Nagyközség Mini bölcsőde beindításával biztosítja az összevont többcélú intézmény székhelyén, az óvoda épületében, egy csoportszobában.
Jogszabályi előírás szerint a mini bölcsődében 7 fő gyermek vehető fel, amennyiben mind a 7 fő betöltötte a 2. életévét, 1 fővel emelhető a felvehető gyermeklétszám.
Az új ellátási formával a kisgyermeket nevelő családoknak kívánunk segítséget nyújtani, ezáltal a szülők munkába állását megkönnyíteni. Családbarát, támogató, biztonságot nyújtó intézményként a gyermekek életkorának, fejlettségének, egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő testi, lelki, értelmi, szociális fejlődését biztosítva.

A mini bölcsődei nevelés, gondozás célja:
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája, a családban nevelkedő gyermekek szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.
A mini bölcsőde célja a településen élő 3 év alatti kisgyermekek intézményi szolgáltatás keretében történő ellátása. Támogatást nyújt a gyermekek ellátására, gondozására, testi, lelki, értelmi fejlődésére, szocializációjára a családi nevelés kiegészítéseként.
A kisgyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése, fejlesztése, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével történik. Az intézményi nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését a családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával.
A bölcsődei nevelés célja a kisgyermekek készségeinek, képességeinek kibontakoztatása, viselkedésük, a környezethez való alkalmazkodásuk fejlesztése a közösségi nevelésben.
A bölcsődei nevelés–gondozás elveinek megvalósítása érdekében gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor–specifikus alakításáról, ismereteik bővítéséről, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra és mesére.
A mini bölcsőde tárgyi környezetét – a csoportszobát, a játszóudvart és egyéb helyiséget – a jogszabályi és szakmai előírások, a csoportba járó kisgyermekek létszáma, életkora, igényei alapján úgy alakítottuk ki, hogy az biztonságos legyen és a bölcsődei nevelés, gondozás megvalósítását szolgálja. A megfelelő berendezési, felszerelési tárgyak biztosítása, az elkerített játszóudvar kialakítása megteremti a magas színvonalú napközbeni ellátás feltételeit.

Közalkalmazottak:
kisgyermekgondozó-nevelő:
Drótos Györgyné
bölcsődei dajka:
Putnokiné Galgóczi Katalin

MINI BÖLCSŐDE Szakmai Program